Działania

Sekcja rękodzielnicza

Sekcja prowadzona będzie w formie warsztatowej. Sekcja ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, myślenia twórczego, kreatywności i wyobraźni przestrzennej wśród uczestników. Prowadzona będzie równolegle w 4 grupach po 30 godzin. 4 grupy (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica) uczestników/-czek, łącznie 40 osób. W ramach sekcji uczestnicy/-czki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami nabędą umiejętności w zakresie rękodzieła tj. malowanie na szkle, robienie biżuterii – naszyjnik i bransoletka oraz broszka z materiału, haft wstążeczkowy, scrapbooking (sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi), malowanie na drewnie i decoupage (technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowana powierzchnie (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. W ramach sekcji artystycznej prowadzona będzie Kronika Uniwersytetu III Wieku. Na zajęciach podawany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. W ramach sekcji zakupione zostaną materiały dla uczestników niezbędne do wykonywania prac rękodzielniczych.

Sekcja florystyczna

Sekcja prowadzona będzie w formie warsztatowej. Sekcja ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, myślenia twórczego, kreatywności i wyobraźni przestrzennej wśród uczestników. Prowadzona będzie równolegle w 4 grupach po 20 godzin. 4 grupy (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica) uczestników/-czek, łącznie 40 osób. W ramach sekcji uczestnicy/-czki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami nabędą umiejętności w zakresie szeroko rozumianej florystyki. Nauczą się jak łączyć kwiaty z innymi elementami np. suszonymi owocami, jak tworzyć bukiety używając traw i jak niewielkim kosztem z tego co mamy w ogrodzie, na łące i w lesie stworzyć przepiękne bukiety, stroiki, wianki. Na zajęciach podawany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna W ramach sekcji zakupione zostaną materiały dla uczestników niezbędne do wykonywania prac rękodzielniczych.

Sekcja sportowa

Sekcja ma na celu nabycie przez uczestników/czki zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych. Prowadzona będzie równolegle w 4 grupach po 30 godzin (jedno spotkanie 1,5 godz). Przewidujemy 4 grupy (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica) uczestników/-czek, łącznie 40 osób. W ramach sekcji odbywać się będą zajęcia ruchowe na salach gimnastycznych i w terenie. Zajęcia prowadzone będą przez trenera i dostosowane będą do możliwości grupy uczestników gdyż w tym wieku osoby w grupach mogą mieć różne dolegliwości i schorzenia. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Sekcja komputerowa

Sekcja prowadzona w formie warsztatowej na salach komputerowych użyczonych od Szkoły Podstawowej w Płużnicy i od Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. Prowadzona będzie w 4 grupach po 20 godzin (5 spotkań po 4 godziny dla każdej grupy, łącznie 20 spotkań). 4 grupy (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica) uczestników/-czek, łącznie 40 osób. W ramach zajęć uczestnicy/czki zapoznają się z funkcjonowaniem komputera i jego podstawową obsługą, z pisaniem dokumentów w komputerze, z przeglądaniem lokalnych stron internetowych i wiadomości w internecie itp. Na zajęciach podawany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Sekcja teatralna

Sekcja prowadzona w formie warsztatowej dla jednej grupy 20 osób wyłonionych z 4 grup w ramach Mobilnego Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia prowadzona będą na sali w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica. Zajęcia będą w ilości 32 godzin – 8 spotkań po 4 godziny prowadzone przez 2 instruktorów (reżyser i choreograf – muzyk). W ramach sekcji, przy współudziale uczestników projektu opracowany zostanie program artystyczny, który zaprezentowany zostanie na Gminnym Dniu Seniora. W ramach sekcji planowany jest także wyjazd do opery/ teatru dla całej 40 osobowej grupy beneficjentów. Uczestnicy na zajęcia dowożeni będą do Płużnicy do siedziby TRGP. Na zajęciach podawany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Animacja

W ramach projektu zaplanowano działanie Animacja, którego celem jest zwiększenie integracji wewnątrz i między pokoleniowej, aktywizacja seniorów w zakresie działań społecznych i edukacja. W ramach zadnia zatrudniony będzie animator/opiekun merytoryczny na 32 godz/m-c. (średnio po 8 godz/m-c dla każdej z 4 grup). Zadaniem animatora/opiekuna merytorycznego będzie wspieranie grup w zakresie realizacji projektu – planowanie, praca zespołowa, podział obowiązków. Animator będzie wspierał grupy seniorów w innych aktywnościach , które nie zostały zaplanowane w ramach projektu ale, które zaplanowane zostaną podczas spotkań roboczych. W działaniu planuje się wspierać przez animatora grupy seniorów do wykorzystywania własnych zasobów lokalnych do aktywizacji i integracji , tak aby po zakończeniu projektu grupy mogły funkcjonować w dalszym ciągu w oparciu o własne zdefiniowane i wykorzystywane zasoby. Rolą animacji będzie także zwiększenie popularyzacji aktywności seniorów i ich zaangażowania społecznego wśród osób starszych nie objętych tym projektem. Na spotkaniu wstępnym w każdej grupie powołani zostaną starostowie grup, którzy wspierać będą animatora i zespół projektowy. Opracowany zostanie wspólnie z uczestnikami szczegółowy harmonogram i ustalone zostaną zasady włączania się uczestników w formie wolontariatu w działania realizowane w projekcie. W ramach zadania animacja w każdej grupie przeprowadzone zostaną dla każdej z 4 grup po 2 warsztaty x 4 godziny każde, łącznie odbędzie się 8 warsztatów dla 40 osób (4 grupy po 10 osób) uczestników projektu.
Podczas warsztatów omawiane będą zagadnienia:
Warsztat 1. Możliwości i wpływ włączania się mieszkańców w tym seniorów w życie publiczne w gminie Płużnica.,
Warsztat 2. Idea wolontariatu i jego rola w życiu społecznym. Warsztaty prowadzone będą równolegle w 4 grupach (Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Mgowo, Płużnica) przez trenera.
Podczas spotkań podany zostanie poczęstunek i prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Gminny Dzień Seniora

Spotkanie będzie miało na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową, będzie formą promocji projektu i jego działań w społeczności lokalnej. Gminny Dzień Seniora będzie spotkaniem integracyjnym całej 40 osobowej grupy uczestników/-czek projektu oraz innych seniorów z terenu gminy Płużnica. Dzień Seniora zorganizowany zostanie 14 listopada w dniu obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Na Gminny Dzień Seniora zaproszeni zostaną także przedstawiciele samorządu lokalnego. W spotkaniu weźmie udział około 100 osób (40 uczestników/-czek projektu + 40 seniorów nieuczestniczący w projekcie (beneficjenci pośredni ) + 20 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego. Szczegółowy program Gminnego Dnia Seniora opracowany zostanie przez Komitet wyłoniony z uczestników projektu. Do obchodów Gminnego Dnia Seniora włączone będą także dzieci i młodzież z programem artystycznym. Spotkanie będzie trwało około 5 godzin. Zorganizowane zostanie w Płużnicy. Podczas spotkania podany zostanie poczęstunek. Zorganizowana zostanie wystawa prac wykonanych przez uczestników w ramach warsztatów. Zaprezentowany zostanie spektakl przygotowany podczas warsztatów teatralnych i zaprezentowana zostanie Kronika. Prowadzona będzie dokumentacja zdjęciowa.

Wyjazd edukacyjno-integracyjny – okolice Trójmiasta

Celem zorganizowanego wyjazdu będzie edukacja i integracja wewnątrz pokoleniowa. W ramach realizacji projektu zaplanowano 3 dniowy wyjazd dla 42 osób (40 uczestników projektu + opiekun merytoryczny + koordynator projektu) w okolice Trójmiasta. Zamiast tradycyjnych wykładów z historii postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym i zorganizować w ramach lekcji historii wspólny wyjazd wszystkich grup. Szczegółowy program pobytu w tym zwiedzania opracowany zostanie przy współudziale uczestników i dostosowany do ich możliwości (ewentualne utrudnienia w chodzeniu z racji starszego wieku uczestników). Niezbędny koszt to zakup biletów wstępu i opłata na przewodnika, który w profesjonalny sposób przedstawi historię związaną ze zwiedzanymi obiektami. Jednym z elementów wyjazdu edukacyjno – integracyjnego będzie pobyt nad Bałtykiem i wieczór integracyjny dla całej 40-sto osobowej grupy uczestników/-czek. Dzięki wspólnemu wyjazdowi członkowie grup z czterech różnych miejscowości będą mieli okazje bliżej i lepiej się poznać. Poniesiony zostanie koszt przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia grup. W trakcie wyjazdu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Wyjazd edukacyjno – integracyjny – Toruń

W ramach realizacji projektu zaplanowano kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny jednodniowy do Torunia dla grupy 42 osób – 40 uczestników projektu + opiekun merytoryczny + koordynator. Zaplanowano zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (m.in. Stare Miasto, jedna z trzech części obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Flisak, Krzywa Wieża – zespół murów obronnych, spichrze – Brama Żeglarska) oraz wizytę w Planetarium i udział w seansie. Dzięki wspólnemu wyjazdowi grupy będą mogły się bardziej poznać i zintegrować. Poniesiony zostanie koszt dojazdu do Torunia i powrotu oraz koszt biletów na seans w planetarium oraz koszt przewodnika. W trakcie wyjazdu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.

Zarządzanie projektem

W ramach projektu zaplanowano szereg różnorodnych sekcji zgodnie z potrzebami określonymi na etapie planowania przez przyszłych beneficjentów. Projekt dostępny będzie także dla osób niepełnosprawnych. W każdym momencie realizacji projektu stosować będziemy politykę równych szans. Dlatego przewidziano niepobieranie opłat od uczestników a także koszty przewozów uczestników. W projekcie na każdym etapie angażować będziemy uczestników projektu w różnorodne aktywne działania związane z realizacją projektu. Planowane działania realizowane będą w większości w 4 lokalizacjach, część działań realizowana będzie dla całej grupy co przyczyni się do lepszej integracji środowiska. Zarządzanie projektem odbywać się będzie zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2010 Projekt realizowany i zarządzany będzie zgodnie z zachowaniem polityki równych szans i polityki zrównoważonego rozwoju. W trakcie realizacji projektu przestrzegać będziemy prawa krajowego w zakresie dotyczącym realizacji projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu zostanie zatrudniony koordynator/ka, księgowy/-a  i pracownik biura projektu. Partner projektu Gmina Płużnica włączać się będzie w promocję projektu i jego rezultatów oraz udzieli wsparcia technicznego w postaci użyczenia bezpłatnego sal na prowadzenie zajęć. W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić zagrożenia, którym będziemy przeciwdziałać na bieżąco co gwarantuje sprawny zespół projektowy. Najważniejszym jest ewentualny problem uczestników z tej grupy wiekowej wśród której występują często choroby. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to przewidujemy możliwość uczestnictwa osób z listy rezerwowej. W przypadku ewentualnej konieczności przełożenia np. zajęć z powodu choroby instruktorów, uczestnicy zostaną powiadomieni przez starostów grup, którzy wspierać będą zespół projektowy w czasie realizacji projektu. A jeżeli będzie tego wymagała sytuacja poszukamy zastępcy instruktora, trenera.

Promocja projektu

Promocja projektu prowadzona będzie przez koordynatora/-kę podczas publicznych wystąpień i spotkań w środowisku lokalnym oraz w lokalnej bezpłatnej prasie. W trakcie promocji informować będziemy o celach realizowanego projektu oraz skąd pochodzą środki finansowe na jego realizacje. W ramach promocji zostanie utworzona strona z bieżącymi informacjami na temat realizacji projektu oraz wykorzystywana będzie w promowaniu prowadzenia polityki aktywizacji osób starszych i godnego starzenia się. Strona będzie na bieżąco aktualizowana. W ramach promocji projektu opracowany zostanie plakat i ulotka, które zostaną wydrukowane i zostaną rozwieszone i rozdane na terenie gminy Płużnica.