O Projekcie

Projekt „Aktywny Senior – Mobilny Uniwersytet III Wieku” realizowany jest na obszarze wiejskim w gminie Płużnica w woj. kujawsko – pomorskim.

Projekt skierowany jest do grupy 40 osób starszych 60 + z terenu Gminy Płużnica w okresie 01.03.2015 do 31.12.2015.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Cel główny osiągniemy przez realizację 6 różnorodnych warsztatów, wyjazdów edukacyjno-integracyjnych prowadzonych w ramach projektu oraz poprzez spotkanie integracyjne na Gminnym Dniu Seniora. Zajęcia będą realizowane w 4 grupach po 10 osób w 4 lokalizacjach – Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Cześć zadań realizowana będzie wspólnie dla całej grupy. Wartością dodaną projektu będzie nabywanie nowych i wyższych kompetencji przez zespół realizujący projekt w zakresie prowadzenia usług społecznych dla osób starszych. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem rozpoczętego w roku 2010 wieloletniego programu edukacyjnego dla osób 60+ realizowanego w gminie Płużnica.

Cele projektu i prowadzone działania wpisują się w pełni w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 oraz w Cel strategiczny 3. Duża ilość mieszkańców uczestnicząca w życiu społecznym i gospodarczym gminy Działanie 3.1.5 Aktywizacja seniorów Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2012-2020.